International Baccalaureate (IB)

IB е 2-годишна международнопризната образователна програма за ученици 16-19 гoдини, желаещи да продължат образованието си в университет

International Baccalaureate (IB)

International Baccalaureate Diploma Programme (IB) е 2-годишна международнопризната образователна програма, насочена към ученици на възраст от 16 до 19 гoдини, желаещи да продължат образованието си в университет. Изпитите за IB могат да се положат на три езика: английски, френски или испански. Програмата се администрира от International Baccalaureate Organization, а оценяването се извършва по 7 степенна система, където 7 е най-високата оценка. Максималният брой точки в дипломната програма е 45. За да получaт международна диплома, кандидатите трябва да са събрали най-малко 24 точки.

Валидност
Във Великобритания, повечето университети, включително Оксфорд и Кеймбридж, признават международната диплома като алтернатива на А-level. Смята се, че учениците, с IB диплома получават по-широкообхватно образование. Те полагат изпити по 6 предмета, докато учениците, завършили по системата на А-level - само по 3 предмета (рядко по четири или повече).

В Канада и САЩ някои от курсовете в рамките на IB програмата се признават като еквивалентни на курсове, изучавани в университетите и колежите. Някои университети признават изучаваните предмети по програмата IB и, в зависимост от крайните резултати, ги приравняват спрямо кредитите за първата година на обучение в университета.
Повишеният интерес към международната програма IB от страна на университетите накара доста частни училища във Великобритания да я предложат вместо или паларелно с традиционната А-level.

Предмети
Учениците, които желаят да получат международна диплома IB, трябва да изберат 6 предмета: по един от групите от 1 до 5 (посочени по-долу) и по един допълнителен предмет от групи 1, 2, 3, 4 или 6. Минимум три предмета трябва да бъдат изучвани на високо ниво, а останалите - на стандартно ниво. Не могат да бъдат избрани повече от 5 предмета на високо ниво, без изричното одобрение на координатора по програмата в съответното училище. Хорариумът за предметите на високо ниво е 240 часа, а за предметите на стандартно ниво - 150 часа.

• Група 1. Език А1 - това обикновено е родният език на ученика
• Група 2. Език А2 – чужд език, който може да се изучава на стандартно или на високо ниво.
• Група 3. Личности и общества - хуманитарни и социални науки, като: философия, икономика, бизнес и мениджмънт, психология, социална антропология, география и история
• Група 4. Експериментални науки - физика, химия, биология, екологични системи, дизайн и технологии.
• Група 5. Математика - предметите са (по степен на трудност): математически науки (стандартно ниво), математика – стандартно и високо ниво. Тази група включва също компютърни науки, но само като избираем предмет, който не може да замени другите курсове по математика.
• Група 6. Изкуство и избираеми - влизат предмети като: визуално, филмово, музикално, танцово и театрално изкуства. Предметите от тази група, могат да бъдат заменени с предмети от групи 2, 3, 4 или с предмет „компютърни науки” от група 5.

Освен гореизброените изпити, като част от изискванията за дипломиране, учениците пишат разширено есе, участват в извънучебна общественополезна дейност и преминават през курс на обучение „теория на познанието”.

Разширено есе
Разширеното есе трябва да е с дължина до 4000 думи и да е на тема, свързана с един от изучаваните IB предмети. Есето трябва да бъде написано, като се следват съответните насоки, което включва и помощ от учителя. Темата се избира от ученика; допустимо е да се пише за всичко, което може да бъде предмет на проучване. Всеки ученик има супервайзър, който го подпомага и насочва в работата по написването на есето. Написването на есето е задължително за дипломиране по програмата IB.

САS
Това е съкращение от английските думи: Creativity, Action, Service (креативност, действие, услуги). Този раздел представлява извънучебния аспект на програмата IB и включва ангажираността на ученика в сферата на социалните дейности и обществените услуги, участието му в спортни дейности, други извънкласни инициативи. Целта на раздел САS е да насърчи учениците да придобият опит извън училище. Всеки ученик трябва да събере 150 часа от такива дейности по време на периода на подготовка.

Теория на познанието
Всеки ученик в програмата IB трябва да премине през курса на обучение по „Теория на познанието”, като има минимум 100 часа. Целта на курса е да развие критично мислене у учениците и те да придобият обща представа от теорията на познанието (епистемологията). Всеки ученик трябва да напише есе от 1200-1600 думи по предварително