Стипендии

СТИПЕНДИИ

Някои университети, представени на изложение Образование за успешна кариера - есен 2023, предлагат стипендии и отстъпки от таксите за обучение.


SRH
SRH предлага различни начини за финансиране на обучението. За новоприетите студенти в бакалавърски и магистърски програми SRH предоставя стипендии, които могат да покрият до 50% от таксата за обучение през първата година от следването. Условията за отпускане на такъв вид стипендия са добри академични резултати, сертификат по английски език на високо ниво и, според специалността, портфолио, проекти със социална ангажираност, както и предприемачески такива. Кандидатите трябва да подготвят мотивационно писмо и презентация, в които да представят своите най-силни страни, постижения до този момент и идеи. SRH предлага различни начини за финансиране на обучението. Студенти, граждани на ЕС, могат да се възползват от съвместната програма на SRH и Brain Capital - „Учи сега, плати по-късно“. Фондът Brain Capital може да финансира до 100% от таксите за обучение в SRH за бакалавърски или магистърски програми. Повече информация за условията за финансиране можете да получите в офисите на ЕДЛАНТА.


Webster Private University Vienna
Webster University Vienna предлага възможности за стипендии и частично финансиране на следването. Университетът насърчава всички новоприети студенти с високи академични постижения и доказана финансова нужда да кандидатстват за стипендия, която за бакалавърските програми е в размер от €4000 до €12 000, а за магистърските от €3000 до €8000 на година. Сред изискванията са висок успех, отлично владеене на английски език, документи, удостоверяващи нуждата от финансова помощ, както и есе на определена тема. Десет от най-добрите новоприети студенти всяка година получават такава стипендия. Университетът предлага и грант за обучение Webster Vienna Legacy, който осигурява 10% намаление на таксата за обучение на новоприети студенти, чийто брат, сестра или родител понастоящем учи или е завършил Webster Vienna.
Университетът си сътрудничи и с редица партньорски организации, които предлагат финансова помощ за студенти. Сред критериите са висок успех, изключителни академични постижения и продължителен период на пребиваване в Австрия. Всяка есен например австрийското министерство на образованието отпуска стипендии на отлични студенти в размер между €500 и €1000, като едно от изискванията е студентът да е живял в Австрия в последните 5 години и да има родител, който също живее и работи в страната.


iCLA
Стипендиите в iCLA са в размер на 25%, 50%, 75%, или 100% от таксата за обучение. Най-важните фактори, които влияят при вземане на решение от страна на оценяващата комисия дали да бъде отпусната стипендия и в какъв размер, са: академичните постижения, извънкласните дейности, интересите и личностните качества на кандидата, мотивацията да се учи точно в тази програма и точно в Япония, отвореността към различни култури, и желанието за личностно развитие. Търсят се интересни, цветни личности.


KUAS
Стипендиите в KUAS са два вида: KUAS-E (30%, 50%, или 100% от таксата за обучение) и Super KUAS-E (100% от таксата за обучение плюс покриване на разходите за живот). Отпускат се на базата на цялостна оценка на кандидата: академичните постижения, интересите и личностните качества на кандидата, мотивацията да се учи точно в тази програма и точно в Япония, отвореността към различни култури, и желанието за личностно развитие. Търсят се хора, които притежават откривателски дух, творчески подход, умение за работа в екип, страст, ентусиазъм, способност да мислят самостоятелно. За Super KUAS-E е важно кандидатът да е постигнал високи резултати на стандартизиран тест с компонент Математика (например, SAT или ACT) и на матури по (профилирани) Математика и Физика.

Американски университет в България (AUBG)
Американският университет в България отпуска две пълни стипендии на българските първокурсници с най-високи резултати на приемни изпити и тестове. Фондация „Америка за България“ също предлага две стипендии в размер на €2400 за кандидати от български произход с местожителство в САЩ, Северна Македония или Западните български покрайнини. Michael Iovenko Endowed Scholarship (€2400) се отпуска на един български студент на базата на академични постижения, лидерски способности и социална ангажираност. За първата година на обучение стипендия предлага и Пощенска банка. За да получат сумата от €4800 (€2400 на семестър), кандидатите трябва да представят сертификат TOEFEL, издържан с минимум 100 точки или друг, признат от AUBG езиков изпит, както и да напишат есе по дадена тема. Едногодишната стипендия Viktoria Pavlova-Entwistle Endowed Scholarship в размер на €4800 е предназначена за новоприет български студент с добри академични постижения и такива извън контекста на образованието – музика, спорт и др. Университетът предлага и стипендии на първокурсници в неравностойно финансово положение в размер от €2100 до €2900. Към същата група спадат и Borgatti Scholarships - пълни стипендии за целия период на обучение, от които могат да се възползват двама студенти в първи курс. Стипендии се предлагат и в по-горните семестри – те варират между €1000 и €8000 за една академична година, а изискванията за получаването им са различни – даден минимален среден успех от взети изпити, есе на дадена тема, социална ангажираност.