Образователни програми

Видове образователни програми за средно образование в чужбина

Как да избера подходящата програма на обучение?

В зависимост от вашите изисквания и академични резултати на вашето дете, консултантите на ЕДЛАНТА ще ви препоръчат подходящата програма на обучение за средно образование в чужбина.

GCSE - General Certificate оf Secondary Education

General Certificate оf Secondary Education (GCSE) e 2-годишна програма, в която се обучават ученици на 14-16 годишна възраст в Англия, Уелс и Северна Ирландия. В Шотландия еквивалентът на GCSE e Scottish Qualifications Certificate.

Образованието във Великобритания е задължително до навършване на 16 г. и учениците, които успешно положат GCSE изпитите могат да получат диплома за средно образование или да продължат в следващата степен – A Level. В стандартната програма GCSE учениците избират, изучават и се явяват на изпити по 9 предмета, като някои от тях са задължителни (английски език, математика
и естествени науки).

Увеличава се броят на училищата, които предлагат 1-годишна интензивна GCSE програма, както и IGCSE – международен еквивалент, който e популярен в много държави. Форматът на IGSCE e много подходящ за чуждестранни ученици, като се полагат 5 изпита.

Advanced Level (A Level)

A Level, съкратено от Advanced Level, е академична програма, базирана на избора на предмети за ученици на 16-19 г. Това са последните 2 класа (т.нар. Sixth Form) от средното образование във Великобритания. Първата година на A Level учениците обикновено избират 3-4 предмета, а втората година остават 3 предмета. Изборът на предмети зависи от плановете на кандидата за висше образование и по-конкретно каква специалност желае да изучава. Изпитите се провеждат в края на втората година, а оценяването има буквено изражение (A*-E). Тъй като резултатите от изпитите излизат в средата на август, доста след крайния срок за подаване на документите (15 януари), кандидат-студентите посочват прогнозни резултати. Поради тази причина
офертите от университетите, които се получават най-късно до края на март, са ,,под условие”, т.е. университетите поставят изискване какъв резултат очакват по съответния предмет (A, B, C или D). Кандидат-студентът е приет, ако отговори на
условията, поставени от съответния университет.

BTEC (Business and Technology Education Council)

BTEC програмата е 1 или 2-годишна квалификация, еквивалент на A Level, но с по-практическа насоченост в области като информационни технологии, бизнес, спорт,
изкуства, медицински грижи. Обучението се състои от 18 тематични модула, като учениците се оценяват предимно върху курсови работи и два вътрешни изпита. След всеки модул се проверяват усвоените от учениците знания и умения. Скалата на оценяване е тристепенна (в низходящ към възходящ ред): Pass, Merit, Distinction. Все повече работодатели и университети оценяват високо предимството на BTEC в усвояването на необходимия учебен материал и натрупването на практически умения и знания в определена сфера. Завършилите програмата имат реални шансове да бъдат приети в топ университети. Някои университети като Cambridge и Oxford имат изискване за комбинирането на BTEC с един предмет от програмата A Level.

International Baccalaureate (IB)

International Baccalaureate Diploma Programme (IB) е 2-годишна международнопризната образователна програма за ученици на възраст от 16 до 19 гoдини. Учениците избират
общо 6 предмета от 6 отделни групи, като 3 от предметите се изучават на високо ниво, а другите 3 на стандартно. Често има различия в групите-предмети в отделните училища. Най-често те са групирани: майчин език (родният или говоримият в училището), чужд език, обществени науки, природни науки, математика, художествени предмети. Отделно всеки ученик в програмата IB трябва да премине през курса на обучение по „Теория на познанието”, да напише есе от 4000 думи по избран предмет и тема (проект) и да положи доброволчески труд. Максималният брой точки, който може да бъде достигнат е 45. За да получaт международна диплома, кандидатите трябва
да са събрали най-малко 24 точки. Смята се, че учениците с IB диплома получават по-широкообхватно образование.

Advanced Placement (AP)

Advanced Placement Program е последната образователна степен в средното образование в Америка и Канада. Програмата е 3-годишна, за ученици от 15 до 18 г. Оценяването се извършва по 5-степенна система с оценки от А до F, като А е най-високата. Високите резултати носят кредити, които се признават от университетите и колежите в САЩ, и даже могат да освободят студента от изпит по предмет през първата година на следването. Учениците се оценяват на състезателен принцип, т. е. те се състезават един с друг по успех, а не се оценяват по зададен стандарт. Тъй като американската диплома за средно образование сама по себе не се счита за еквивалент на европейската, издържаните AP изпити се признават като равностойна квалификация за прием в европейски университети. Програмата AP, както и по-
ниските степени на американската образователна система, се предлагат не само в САЩ и Канада, но и в пансионни училища в Англия, Австрия, Швейцария и Франция.

French Baccalauréat

Средното образование във Франция преминава през два етапа:
Collège (колеж) – обхваща учениците на възраст от 11 до 15 год. L
Lycée (лисе) – 3 годишна програма за ученици от 15 до 18 години.

През този финален етап учениците се подготвят за матура – baccalauréat (бакалореа), съкратено бак. Получената диплома служи като приемен изпит за университета. През първата година учениците избират към кои предмети ще се насочат, което ще определи и какъв профил ще изберат за последните две години на обучение:
.: Lycée général (общообразователен) –
дели се на 3 подвида: Bac L (литература, чужди езици и философия); Bac S (математика и природни науки) и Bac ES (икономика, бизнес, история и география)
.: Lycée technologique (технически) – специализиран, с акцент върху усвояване на практически умения в сферите на индустрията, дизайна и технологиите
.: Lycée professionnel (професионален) – води до получаване на няколко вида професионални дипломи и е специално структуриран за ученици, които не планират да продължат своето обучение в университет. Професионалното обучение е основно насочено към развитие на практически умения и провеждане на стажове в търговски предприятия.

Abitur

Официалното наименование на немските матури е Аllgemeine Hochschulreife, но са по-известни като Abitur. В гимназиалните училища в Германия на учениците се предоставя избор от 3 вида предмети: чужди езици и изкуство, хуманитарни и социални науки или математика и естествени науки. През последните 2 – 3 години от своето обучение те избират определена област, в която да специализират в зависимост от личните си предпочитания за бъдеща професионална реализация. В последствие се полагат писмени и устни зрелостни изпити по избраните дисциплини. Оценките от матурите се комбинират с оценките от последните 2 – 3 години и така се образува общият успех. Всеки срок учениците получават до 15 точки по всеки предмет. За да вземат Abitur общият резултат трябва да е над 300, като максималният е 900. При успешно полагане на зрелостните изпити се придобива квалификацията Abiturzeugnis, която представлява диплома за завършено средно образование в Германия. Този документ съдържа всички оценки и дава възможност да се продължи образованието в университет или друг тип висше учебно заведение, като има функциите както на сертификат за завършено средно образование, така и на изпит за прием в университет.

Swiss Maturité Fédérale

Kвалификацията за средно образование в Швейцария – Swiss Maturité Fédérale или съкратено Swiss Matura е 4-годишна програма и се преподава на всички официални
езици на конфедерацията. За чуждестранните ученици с обширни познания по френски и английски език се предлага двуезична програма. Тя изисква добро владеене на английски език, но основната цел е успешно да се преминат изпитите на френски език. Учебната програма включва 13-15 задължителни предмета, три чужди езика и допълнителни свободно избираеми предмети. Оценяването е като в България, по шестобалната система, но започва от 1 и за успешно положен изпит е необходима оценка не по-ниска от 4. В отделните швейцарски кантони има несъществени различия в учебните програми и оценяването. С получаването на Swiss Maturite, учениците могат да кандидатстват за директен прием в престижни университети не само в Швейцария, но и в цял свят.