Политика на поверителност & GDPR

Политика на поверителност & GDPR на ЕДЛАНТА - ОЧ ЕООД

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование “ЕДЛАНТА – ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ 201028830
Седалище и адрес на управление гр. София 1142, район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ № 3, ет. 1, ап. 1
Адрес за кореспонденция гр. София 1142, район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ № 3, ет. 1, ап. 1
Телефон 02 9864001
E-mail: office@edlanta.com
Уебсайт https://www.edlanta.com/


Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg


Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
Чл. 1. Дружеството събира и обработва Вашите лични данни за предоставяне на консултантски услуги в областта на образованието и езиковото обучение в чужбина, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и по-конкретно въз основа на следното основание:
• Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
• Изпълнение на задълженията на Едланта по договор с Вас;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Едланта;
• За целите на легитимните интереси на Едланта или на трета страна;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие предоставяте на Едланта за предоставянето на консултантски услуги, включително за следните цели:
• индивидуализация на страна по договора;
• предоставяне на специализирана консултация и съдействие в областта на образованието и езиковото обучение в чужбина;
• счетоводни цели;
• статистически цели;
• защита на информационната сигурност;
• обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
• изпращане на информационен бюлетин или каталог при изразено от Вас желание;
• участия в събития и изложения.
(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, Дружеството може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество
Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:
• Сключване и изпълнение на договори за услуги – целта на операцията е сключване и изпълнение на договор за предоставяне на услуга и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на Дружеството по изпълнение на сделката. Едланта събира и обработва данни на клиенти по възлагане на свой контрагент – чуждестранно учебно заведение, езикова школа и др., и в настоящата операция Дружеството събира и обработва Вашите лични данни в качеството на обработващ.
Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Сключване и изпълнение на договори за услуги“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
• Обработка на заявки за консултации изпратени чрез форма на интернет страницата https://www.edlanta.com/ – Дружеството обработва като администратор Вашите лични данни за целта на осъществяване на връзка със запитващия по имейл или телефон за целите на отговор на запитващия, идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане на отговор на запитване. Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.
• Регистрация на участник и организиране на събития/изложения – целта на тази операция е осъществяване на връзка с участника по имейл или телефон за целите на потвърждение на включването му в списъка с участниците, идентифициране на субекта на данните като участник в събитието и в списъка с участниците, провеждане на събитието или изложението, както и изпращане на информация за бъдещи събития при изрично съгласие от лицето.
По отношение на събития, организирани от Дружеството, Едланта събира и обработва Вашите лични данни в качеството на администратор.
По отношение на събития, организирани от друго дружество, учебно заведение, езикова школа или друго, Едланта събира и обработва Вашите лични данни в качеството на обработващ личните данни.
Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Регистрация на участник и организиране на събития/изложения“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
• Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – Дружеството обработва Вашите данни като администратор за целта по администриране на процеса по изпращане на бюлетини до лицата, които са заявили, че желаят да получават. Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.
• Изпращане на каталог - Дружеството обработва Вашите данни като администратор за администриране на процеса по изпращане на каталог до лицата, които са заявили, че желаят да получат. Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.
• Организиране и провеждане на фирмени стажове – целта на операцията е организиране и провеждане на фирмени стажове. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на Дружеството. Едланта събира и обработва данни на клиенти по възлагане на свой контрагент – дружество, провеждащо стажантска програма и др., и в настоящата операция Дружеството събира и обработва Вашите лични данни в качеството на обработващ.
Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Организиране и провеждане на фирмени стажове“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
• Публикуване на интервюта и снимки на интернет страницата на Едланта – Дружеството обработва Вашите данни като администратор за целите на публикуването на снимки и интервюта на уебсайта на Дружеството, както и в свои рекламни материали. Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.
Чл. 4. (1) Едланта обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
• Данни за сключване на договор за услуга (имена, единен граждански номер, адрес, телефон, имейл, данни за образователна степен, пол, данни за фотографско изображение, рождена дата, възраст, място на раждане, данни за училище/клас, данни за месторабота, данни за владеене на чужди езици, данни за здравословно състояние, данни за контакт с родител, данни за националност, данни за роден език, данни за разплащателни средства, данни за банкови сметки, данни за финансово състояние, данни по документ за самоличност, данни за семейно положение, данни за раса):
 Цел, за която се събират данните: 1) идентифициране на лицето като клиент, 2) осъществяване на връзка с него и 3) изпълнение на договора;
 Основание за обработка на личните Ви данни – Със сключването на договор между Едланта и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR; Данните за здравословно състояние и данните за расов или етнически произход се обработват на основание изрично дадено съгласие – чл. 9, ал. 2, б. (а) от GDPR.
• Данни за отправяне на заявка за консултация (имена, имейл, телефонен номер, възраст и населено място):

Цел, за която се събират данните: 1) осъществяване на връзка със запитващия и изпращане на информация към него и 2) за целите на изпращане на отговор.

Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за отправяне на заявка за консултация се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
• Данни за регистрация в събитие/изложение (имена, имейл, телефонен номер, населено място):

Цел, за която се събират данните: 1) осъществяване на връзка с лицето и изпращане на информация към него и 2) за целите на регистрация за участие в събития/изложение.
Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за регистрация в събитие/изложение се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
• Данни за получаване на бюлетин (е-mail):
Цел, за която се събират данните: 1) осъществяване на връзка с лицето и изпращане на информация към него, 2) за целите на изпращане на искане за абониране за получаването на бюлетин в уебсайта, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин.
Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
• Данни за получаване на каталог (имена, адрес за кореспонденция, е-mail, телефон):
Цел, за която се събират данните: 1) осъществяване на връзка с лицето и изпращане на информация към него, 2) за целите на изпращане на искане за получаване на каталог в уебсайта, както и 3) за изпращане на каталог.
Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за изпращане на каталог се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
• Данни за организиране и провеждане на фирмени стажове (имена, единен граждански номер, адрес, телефонен номер, имейл адрес, данни за училище, данни за университет, данни за клас, данни за курс, данни за образователна степен, данни за образователна степен, данни за година на завършване, квалификация и трудов опит, данни за имена и имейл адрес на лице дало препоръка за клиента):

Цел, за която се събират данните: 1) идентифициране на лицето като клиент и като лице, желаещо да участва във фирмени стажове, 2) осъществяване на връзка с лицето, както и 3) за изпълнение на договор;

Основание за обработка на личните Ви данни – Със сключването на договор между Едланта и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните на лицата, дали препоръки се обработват на основание – чл. 6, ал. 1, б. (е)
• Данни за публикуване на снимки и интервюта на интернет страницата на Едланта (имена, фотографско изображение, както и всякакви други данни, които могат да станат достояние в хода на провеждане на интервю):

Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на лицето и 2) публикуване на снимка и/или интервю;

Основание за обработка на личните Ви данни - Данните Ви за публикуване на снимки и/или интервю се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR; Снимки и видеоматериали от организирани събития, изложения и кампании, се обработват на основание легитимен интерес на Едланта – чл. 6, ал. 1, б. (е) GDPR.
(2) Едланта не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация,
освен на предвидените в чл. 9, ал. 2 от GDPR основания.
(3) Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят или от техни законни представители.
(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
(5) Едланта събира и обработва лични данни за лица под 14 години само с изричното съгласие на техен родител или законен представител.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Дружеството съхранява Вашите лични данни за срок до 5 години след прекратяване на договора за целите на легитимните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.
(2) Дружеството съхранява личните данни на лица, отправили заявка за консултация чрез формата уебсайта, до изричното оттегляне на даденото съгласие от страна на лицето или срок до 5 години след обработване на заявката.
(3) Дружеството съхранява личните данни на лица, регистрирани за участие в събитие/изложение до оттегляне на даденото съгласие от страна на лицето или до приключване на събитието/изложението.
(4) Дружеството съхранява личните данни на лицата, абонирани за получаване на информационен бюлетин или каталог до оттегляне на даденото съгласие от страна на лицето.
(5) Дружеството съхранява личните данни на лицата, чиито снимки и/или интервюта са публикувани на интернет страницата на Едланта, до оттегляне на даденото съгласие от страна на лицето.
(6) Дружеството съхранява личните данни на лицата, отправили коментар на интернет страницата на дружеството до оттегляне на даденото съгласие от страна на лицето.
(7) Едланта Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Дружеството или друго.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 6. (1) Едланта може да предава част или всички Ваши лични данни на друг администратор или обработващ личните данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
(2) Дружеството Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
(3) Вие се считате за уведомени, че данните Ви се предават на трети държави или международни организации, ако такова предаване се налага за изпълнението на договор с Вас, съответно за кандидатстването Ви за прием в учебно заведение в трета държава.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Едланта за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на данните, които се обработват на основание дадено съгласие, чрез искане в свободен текст или чрез попълнена форма съгласно Приложение № 1, отправено до Дружеството.
(2) Едланта може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.
(4) Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
(5) Едланта може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на техните легитимни интереси.

Право на достъп

Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от Дружеството потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Едланта може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(4) Едланта Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Едланта си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Чл. 9. (1) Вие имате право да поискате от Дружеството да:
• коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
• да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.
(2) Едланта може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 10. (1) Вие имате правото да поискате от Дружеството изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Дружеството като администратор има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Дружеството;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Дружеството не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Дружеството като администратор или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено.
(4) За да упражните правото си да бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или да попълните формата в Приложение № 2.
(5) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(6) Дружеството не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 11. (1) Вие имате право да изискате от Едланта да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси.
(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на преносимост
Чл. 12. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Едланта, в свободен текст или да попълните формата в Приложение № 3.
(2) Вие можете да поискате от Дружеството като администратор директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
(3) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на получаване на информация
Чл. 13. Вие можете да поискате от Едланта да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Едланта може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Дружеството, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 15. (1) Ако Дружеството установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Дружеството не е длъжно да Ви уведомява, ако:
• е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 16. (1) За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност, както и с оглед Вашите интереси, Дружеството може да предостави данните на следните обработващи данни:
Обработващ лични данни Цел на обработването на лични данни
Преводаческа агенция Изготвяне на преводи и легализации на документи, необходими при изпълнението на договора
Куриерска фирма Изпращане на документи, писма, пратки и други
Туристически агенция и бюро за продажба на самолетни билети Организиране на пътувания и закупуване на самолетни билети
Нотариални кантори Извършване на нотариални заверки на документи

(2) За целите на изпълнение на договора и предоставяне на услугите на Едланта по предоставяне на възможност за обучение в чужбина, ние предаваме Ваши лични данни на посочени от Вас чуждестранни университети, учебни заведения и езикови школи, списък на които можете да намерите в нашия каталог на адрес: https://www.edlanta.com/katalozi, както и на конкретно посочени от Вас чуждестранни университети, учебни заведения и езикови школи извън посочения списък.
(3) Посочените обработващи лични данни и администратори спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 17. (1) Дружеството не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави, освен в случаите по ал. 2.
(2) Дружеството извършва трансфер на Вашите данни към администратори, установени в държави-членки на ЕС и трети държави, с цел изпълнение на сключен договор и предоставяне на съответната услуга на клиентите на Дружеството, за което те са надлежно уведомени. Дружеството предприема всички разумни мерки да гарантира, че тези администратори осигуряват адекватно ниво на защита и са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на предаваните лични данни, доколкото е възможно предвид обстоятелствата.

Чл. 18. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

Чл. 19. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 20. Ако съгласието се отнася за трансфер, Дружеството описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.