Висше образование в Белгия

Като една от основателките на Европейския съюз, Кралство Белгия е страна с отворени граници, която поощрява свободното движение на хора. Известна е с изключителната си толерантност към различното и новото. В страната се говорят официално три езика – холандски, френски и немски език, но в Белгия английският език все по-уверено си проправя път като средство за комуникация. Не на последно място това се дължи и на факта, че по-голямата част от учащите в Белгия са чуждестранни студенти.
ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА
Висшето образование в Белгия е достъпно в университети, университетски колежи и признати от държавата институции, но само университетите могат да дават степен „доктор“. Освен това има различни технически и професионални институти със статут на университети, академии за изкуство и музика. В Белгия степените, предлагани от системата на висшето образование са: професионален бакалавър (3 години), бакалавър (3 години), магистър (1 или 2 години) и доктор (2 години). Освен това, всяко отделно висше учебно заведение нерядко има най-разнообразни като съдържание и времетраене програми за придобиване на различни образователни степени. В езиково отношение Белгия е разделена на три езикови части – фламандска на север, френска на юг и немска на изток. Повечето курсове на обучението за степен „бакалавър“ са на фламандски или френски език. Има и разнообразни програми, особено в образователна степен „магистър“, в които обучението е изцяло на английски език. Университетите обикновено предлагат безплатни курсове по фламандски или френски език.
ОБРАЗОВАНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Поради своето разположение в центъра на Европа, за студентите в Белгия е възможно да учат и само на английски език. Разбира се, това се отнася основно за Брюксел и големите фламандски градове на север. В провинцията обаче преобладава френско-говорящо население. И все пак много университети в Белгия предлагат обучение на английски език, предназначено предимно за чуждестранни студенти.
КАНДИДАТСТВАНЕ
Всяко висше учебно заведение в Белгия определя своите условия за прием самостоятелно. Кандидатстването е с диплома – приравнена до местната, но за някои специалности се изисква допълнителен приемен изпит. Такива са например медицина, дентална медицина и инженерни науки. Кандидат-студентите могат да изберат за език на обучението си английски, но в повечето университети е необходимо студентите да говорят и един от трите официални за Белгия езици – фламандски, немски или френски. Един от най-интересните факти за всеки, избрал да кандидатства в Белгия е, че белгийската държава финансира част от образованието на студентите, които идват от страна-членка на Европейския съюз. Самото кандидатстване може да се осъществи по електронен път или чрез изпращане на документи на хартиен носител до съответния университет. Необходимите документи са: диплома за средно образование или академична справка за учениците в 12-ти клас и сертификат, удостоверяващ ниво на владеене на съответния език. За някои университети се изисква и мотивационно писмо, както и препоръки. Кандидатът трябва да притежава валиден международен паспорт или валидна лична карта.
ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
В Белгия има две основни езикови общности, всяка от които е със собствена политика спрямо таксите. Студентите от ЕС плащат максимум 835 евро на година, докато останалите чуждестранни студенти плащат от 890 до 4 175 евро на година.

СРЕДСТВА ЗА ЖИВОТ
В страната може да се живее с бюджет от около 900 и 1000 евро на месец. Повечето университети разполагат със собствени общежития. В много от учебните заведения може да се получи и информация за стаи в частни квартири. Цените са различни в зависимост от града – от 200 до 500 евро месечно. В тази цена обикновено се включват сметките за електричество и вода. В размера на месечния бюджет трябва да се предвидят средства за храна, транспорт и настаняване, както и разходи за учебни материали, които често са около 50 евро на месец.

Кандидатствай в Белгия с ЕДЛАНТА

ЕДЛАНТА предлага платен пакет от консултантски услуги за кандидатстване
в държавни университети в Белгия който включва:

1. Обща информация за висшето образование в Белгия, процедурата и сроковете за кандидатстване
2. Изисквания за сертификат за владеене на английски език
3. Подбор и изготвяне на разширен списък от подходящи университети за избраната специалност
4. Водене на кореспонденция с университетите от името на кандидата
5. Редакция на мотивационното писмо на кандидата
6. Редакция на автобиографията на кандидата
7. Попълване на формулярите за кандидатстване в избраните университети
8. Попълване на документите за настаняване
9. Информация за стъпките след приемане на студента в избраното учебно заведение.

Заяви консултация